Reklamační řád stanovuje postup v případě reklamace vad na zboží dodaného internetovým obchodem alexkpet.cz, objednaného pomocí e-shopu.

 1. Kupující je povinen po převzetí zboží, jej neprodleně prohlédnout

 2. V případě výskytu vad vedoucích k reklamaci je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu a uvést přesný přehled všech vad, které na reklamovaném zboží nalezl.

 3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží a mezi údaji na faktuře (dodacím listě) musí kupující do dvou dnů podat zprávu o vadách prodávajícímu.

 4. Oznámení o zjištěných vadách musí být kupujícím oznámeno písemně u prodávajícího, a to v případě nalezení vady okamžitě, v případě rozdílu v množství do dvou dnů. V oznámení musí kupující uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se tyto vady projevují. V písemném oznámení musí kupující uvest i nárok, který v důsledku vad uplatňuje. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení smlouvy o dílo prodávajícím může kupující uplatnit některý z těchto nároků:

  1. dodání chybějícího množství zboží

  2. odstranění vad

  3. přiměřenou slevu z kupní ceny

  4. přiměřenou slevu v další objednávce

  5. odstoupení od smlouvy

 5. Písemné oznámení o zjištěných vadách včetně uplatnění svých nároků podle článku 5 tohoto řádu je možné uplatnit v provozovně prodávajícího. Písemné oznámení je také moždé doručit na tuto adresu doporučeně

 6. Všechna výše uvedená pravidla pro reklamaci platí pro reklamaci vad daného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona. K reklamaci je nutné vždy a ve všech případech přiložit kopii daňového dokladu (faktury), jehož vady jsou reklamovány.

 7. Práva, která má kupující ze zákona v případě oprávněné reklamace vad zboží, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti.

 8. Pokud kupující požaduje v rámci reklamace odstranění vad výměnou za jiné zboží (produkt) nebo odstranění vad opravou či slevou z kupní ceny, je vždy povinen předložit prodávajícímu při reklamaci kompletní zboží v originálním obalu.

 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z používání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používaní produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a nevhodnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje právo reklamace.